Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

www.e-jojo.pl

Obowiązuje od:04.02.2021

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą JOJO OK www.e-jojo.pl jest Stella Wielebycz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JOJO OK SKLEP Stella Wielebycz, osiedle Śląskie 8c/5, 65-547 Zielona Góra, NIP 9241643709, REGON 978047027, e-mail sklep@e-jojo.pl

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Stosowane definicje

 

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem JOJO OK www.e-jojo.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na produkty i towary (sklep on-line), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter),
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w SSklepie.
 4. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: JOJO OK SKLEP Stella Wielebycz, osiedle Śląskie 8c/5, 65-547 Zielona Góra


§3

Cele przetwarzania danych

 

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.
 2. rejestracji i założenia konta w Sklepie,
 3. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 4. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 5. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
 6. dzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu,
 7. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.


§4

Sposoby pozyskiwania danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 3. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
 4. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
 5. rejestracja konta w sklepie,
 6. wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,

 

§5

Zakres przetwarzanych danych

 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
 3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
 4. rejestracji konta w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
 5. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

§6

Okres przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

 1. przez okres trwania zawartej umowy,
 2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 3. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 4. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,

 

§7

Odbiorcy danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

 1. hostingu strony www,
 2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
 3. prowadzenia obsługi księgowej,
 4. prowadzenia obsługi biurowej,
 5. brokera usług kurierskich,
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 4. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 7. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 8. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. informacja o cookies
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
UA-187596649-1